ภาคอีสานตอนบน

จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน Facebook Website
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลกลางหมื่น
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลตำบลกุงเก่า
กาฬสินธุ์ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลตำบลกุดจิก
กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลตำบลหลักเมือง
กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง เทศบาลตำบลคำบง
กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลตำบลนามน
กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลภูปอ
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง
กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม
กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลตำบลกุดสิม
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลภูดิน
กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
กาฬสินธุ์ นาคู เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
กาฬสินธุ์ คำม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนศิลา
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลไผ่
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลตำบลกุดหว้า
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
กาฬสินธุ์ คำม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์ นาคู องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลเหนือ
กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลตำบลสงเปลือย
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลเชียงเครือ
กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์
กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลตำบลจุมจัง
กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลตำบลโนนทอง
ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด
ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลตำบลยางคำ
ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลสาวะถี
ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
ขอนแก่น มัญจาคีรี เทศบาลตำบลนาข่า
ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ขอนแก่น ภูผาม่าน เทศบาลตำบลภูผาม่าน
ขอนแก่น หนองนาคำ เทศบาลตำบลหนองนาคำ
ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลตำบลโนนสะอาด
ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย
นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
นครพนม ท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน
นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตำบลนาคำ
นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตำบลนาหนาด
นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลไคสี
บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลโคกก่อง
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลโนนสว่าง
บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลหนองเลิง
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลหอคำ
บึงกาฬ เมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย
บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม
บึงกาฬ บุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง
บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
มหาสารคาม วาปีปทุม เทศบาลตำบลวาปีปทุม
มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลตำบลโพนทอง
มหาสารคาม แกดำ เทศบาลตำบลมิตรภาพ
มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
มหาสารคาม นาดูน เทศบาลตำบลนาดูน
มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
มหาสารคาม ชื่นชม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้
มหาสารคาม แกดำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล
มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก
มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง
มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตำบลโคกล่าม
ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตำบลท่าม่วง
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลตำบลจังหาร
ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตำบลกกกุง
ร้อยเอ็ด พนมไพร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตำบลธงธานี
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาบตำบลโนนตาล
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลปอภาร
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลสีแก้ว
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลตำบลหนองฮี
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
เลย เมืองเลย เทศบาลตำบลน้ำสวย
เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า
เลย เมืองเลย เทศบาลตำบลนาอ้อ
เลย เชียงคาน เทศบาลตำบลเขาแก้ว
เลย นาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง
เลย เอราวัณ เทศบาลตำบลผาอินแปลง
เลย เชียงคาน องค์การบริการส่วนตำบลจอมศรี
เลย เอราวัณ องค์การบริการส่วนตำบลผาสามยอด
เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
เลย ท่าลี่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
เลย ท่าลี่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เลย เมืองเลย เทศบาลตำบลนาอาน
เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม
เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เลย วังสะพุง เทศบาลตำบลศรีสงคราม
สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลตำบลบงใต้
สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตำบลหนองแวง
สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลแวง
สกลนคร อากาศอำนวย เทศบาลตำบลท่าก้อน
สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลตำบลบ้านโพน
สกลนคร ส่องดาว เทศบาลตำบลวัฒนา
สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
สกลนคร ภูพาน เทศบาลตำบลโคกภู
สกลนคร กุดบาก เทศบาลตำบลนาม่อง
สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลตำบลบ้านม่วง
สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตำบลพอกน้อย
สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
สกลนคร ส่องดาว เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตำบลหนองลาด
สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน
สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตำบลพรรณานคร
สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
สกลนคร อากาศอำนวย องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ
หนองคาย โพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
หนองคาย โพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
หนองคาย เฝ้าไร่ เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา เทศบาลตำบลบุญทัน
หนองบัวลำภู โนนสัง เทศบาลตำบลบ้านค้อ
หนองบัวลำภู นากลาง เทศบาลตำบลฝั่งแดง
หนองบัวลำภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก
อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลตำบลเชียงแหว
อุดรธานี ทุ่งฝน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
อุดรธานี น้ำโสม เทศบาลตำบลน้ำโสม
อุดรธานี ทุ่งฝน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน
อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลตำบลหนองหว้า
อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย
อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตำบลนาข่า
อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
อุดรธานี เมือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
อุดรธานี น้ำโสม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก
อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลตำบลปะโค